Mediator

Zakres usług

Mediacje Cywilne

Zniesienie współwłasności. Odszkodowania i zadośćuczynienia. Realizacja umów cywilnoprawnych, w tym sprawy o zapłatę. Dział spadku. Zachowek.

Mediacje Rodzinne

Sprawy rozwodowe. Władza rodzicielska. Alimenty. Kontakty. Podział majątku. Rodzicielski plan wychowawczy.

Mediacje Gospodarcze

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Odszkodowania. Sprawy o zapłatę.

Mediacja Sądowa, Mediacja Pozasądowa

Mediacja sądowa prowadzona jest na podstawie skierowania sprawy do mediacji przez Sąd. Mediacja pozasądowa jest inicjowana przez stronę sporu. Może mieć miejsce przed wdaniem się w spór sądowy, jak i w czasie jego trwania.

E-MEDIACJA

MEDIACJA ONLINE daje możliwość rozwiązywania sporów za pomocą dostępnych narzędzi internetowych, umożliwiających komunikację na odległość, przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa. Jest skierowana do osób, które ze względu na odległość nie mogą lub też z innych powodów nie chcą w niej uczestniczyć w tradycyjnej formie, w siedzibie Kancelarii.

Mediator adw. Katarzyna Bąk-Piasecka

Certyfikowany mediator. Wpisana na listę stałych mediatorów sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Specjalizuje się w mediacjach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych. Mediator przy Centrum Mediacyjnym Naczelnej Rady Adwokackiej. Mediacje sądowe oraz pozasądowe prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego – w szczególności w Oleśnicy i we Wrocławiu.

Odbyła szkolenie z zakresu mediacji przeprowadzone przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Brała udział w szkoleniach specjalistycznych dotyczących mediacji cywilnych, rodzinnych i gospodarczych.

Kilka słów o mediacji

Postępowanie mediacyjne  cechuje się niższymi kosztami oraz krótszym czasem jego trwania. Mediator jako osoba neutralna i bezstronna, zachowując poufność, pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów oraz kwestii spornych, aby finalnie umożliwić stronom wspólne wypracowanie akceptowalnego konsensu. Ugoda zawarta przed mediatorem musi być zgodna z prawem,  nie może zmierzać do jego obejścia oraz nie może naruszać zasad współżycia społecznego. Po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.

MOJE CERTYFIKATY

ZAPRASZAM DO KONTAKTU!